Gå til indhold

Valgret

Læs her, hvordan du kan stemme i Danmark, selvom du bor i Island.

Ved de forskellige valg i Danmark kan du afgive brevstemme ved personligt fremmøde på ambassaden eller et af konsulaterne i Island. 

Det er dog en forudsætning for at stemme, at du har valgret og er optaget på valglisten i Danmark. Der gælder følgende regler: 

Deltagelse i valg kræver normalt bopæl i Danmark

For at kunne deltage i valg i Danmark skal man være optaget på valglisten. Det bliver man uden videre, hvis man på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og senest 7.-dagen før valgdagen har fast bopæl i riget, dvs. at man bor i Danmark og er tilmeldt et dansk folkeregister.

Udlandsdanskeres mulighed for at deltage i valg

Hvis man tager ophold i udlandet og i forbindelse hermed frameldes folkeregistret, kan man normalt ikke optages på valglisten og kan derfor ikke deltage i valg i Danmark. Det kan man kun, hvis man hører til en af de persongrupper, der anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende uanset udlandsopholdet. Det er endvidere en betingelse, at man indgiver ansøgning om at komme på valglisten. 
 
Reglerne om valgret uanset udlandsophold er fastsat i folketingsvalglovens § 2, hvis stk. 1, 2 og 3 lyder således: 

''§ 2. Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, anses for at have fast bopæl i riget. 

Stk. 2.
Følgende personer, der midlertidigt har taget ophold i udlandet, anses ligeledes for at have fast bopæl i riget: 

1) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening.
2) Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem.
3) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation.
4) Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed.
5) Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde.
6) Personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget ganske må sidestilles med de personer, der er nævnt i nr. 1-5. 

Stk. 3.
Personer, der opholder sig i udlandet, anses ligeledes for at have fast bopæl i riget, såfremt de agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen.'' 

Særligt om ægtefællers/registrerede partneres /samleveres valgret uanset udlandsophold

En person, der samlever på fælles bopæl med en person, som er omfattet af lovens § 2, stk. 1, 2 eller 3, jf. oven for under pkt. 2, kan ligeledes efter ansøgning optages på valglisten, såfremt de pågældende to samlevende 

1) har indgået ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden eller
2) opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden og havde etableret fælles bopæl inden udrejsen

Betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab indebærer i denne sammenhæng, at parterne ikke må være beslægtet i ret op- og nedstigende linje eller være søskende. Endvidere må ingen af parterne være part i et endnu bestående ægteskab eller registreret partnerskab med 3. person. 

Ægtefæller/registrerede partnere/samlevere skal indsende hver sin ansøgning, men gerne samtidig. 

Hvem behandler udlandsdanskeres ansøgninger

Ansøgningen skal sendes til folkeregistret i seneste bopælskommune. Kommunen behandler ansøgningen. I visse tilfælde skal kommunen videresende ansøgningen til Valgretsnævnet. Kommunen eller Valgretsnævnet underretter ansøgeren om afgørelsen.

Download ansøgningsskema her

Ansøgningsskemaet skal udfyldes, dateres og underskrives som angivet på skemaet.  

På hvilket tidspunkt bør ansøgningen indgives

Ansøgningen skal kunne være færdigbehandlet senest 7.-dagen før valget. Ansøgningen kræver en vis behandlingstid, inden afgørelsen kan træffes, f.eks. hvis der skal indhentes flere oplysninger. Man kan derfor ikke regne med, at en ansøgning, der er indgået 7.-dagen før et valg eller kort tid før denne dag, kan give adgang til at stemme ved dette valg. Indsend derfor ansøgningen, uanset om der skal afholdes valg i en nærmere fremtid. 

Følgen af, at ansøgningen imødekommes

Optagelse på valglisten efter ansøgning har gyldighed i indtil 2 år. Når man optages på valglisten, får man brev om, hvor længe optagelsen gælder og om muligheden for at få optagelsen forlænget. 

Inden for den periode optagelsen gælder, har man ret til at deltage i folketingsvalg, i folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet, men ikke i kommunale valg. 

Tilbageflytning til Danmark

Når man flytter tilbage til Danmark og tilmelder sig et dansk folkeregister, optages man automatisk på den almindelige valgliste. 

Indsigtsret

Du har efter persondatalovens kapitel 9 ret til indsigt med oplysninger, der registreres om dig. Du kan henvende dig om dette til den myndighed eller virksomhed, der registrerer oplysningerne. Du kan kræve berigtigelse af evt. urigtige oplysninger, der er registreret om dig.